ShareThis

Site Registration


-- All fields are required --

 
Check point
 
Availability check username
 
Check point
 
Availability check nickname
Check point
 
Availability check email
Newsletter
Subscription Type
Terms of Use Terms of Use
Καλώς ήρθατε στον ιστοχώρο senariografoi.gr. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπουν την πρόσβαση σε αυτόν και τη χρήση του. Η πρόσβαση σε αυτόν τον ιστοχώρο και η χρήση του βασίζονται στην παραδοχή ότι οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης έχουν διαβαστεί και έχουν γίνει κατανοητοί και αποδεκτοί από εσάς.

Τον παρόντα ιστοχώρο διαχειρίζεται και συντηρεί η ΕΝΩΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΣΤΙΚΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ, στη συνέχεια ΕΣΕ, με έδρα στην Ελλάδα, στη διεύθυνση Ίων. Δραγούμη 14 Αθήνα και ΑΦΜ 090249096. Η ΕΣΕ μπορεί να τροποποιεί ή απλώς να επικαιροποιεί εν όλω ή εν μέρει τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή ενημέρωση των Γενικών Όρων Χρήσης θα δημοσιεύεται για τους χρήστες μας στην Αρχική Σελίδα του senariografoi.gr μόλις λαμβάνει χώρα και θα είναι δεσμευτική αμέσως μόλις δημοσιευτεί σε αυτήν την ενότητα του ιστοχώρου.
Για αυτόν το λόγο, πρέπει να επισκέπτεστε τακτικά αυτή την ενότητα, προκειμένου να ελέγχετε τη δημοσίευση των πιο πρόσφατων και ενημερωμένων Γενικών Όρων Χρήσης .Εάν δεν συμφωνείτε με τους Γενικούς Όρους Χρήσης εν όλω ή εν μέρει, παρακαλούμε να μην χρησιμοποιείτε τον ιστοχώρο μας.
Σας υπενθυμίζουμε ότι είστε υπεύθυνος/η για τη χρήση του. H ΕΣΕ δεν θεωρείται υπεύθυνη εάν ο ιστοχώρος χρησιμοποιείται από τους χρήστες του με τρόπο που αντίκειται στους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, με την επιφύλαξη της ευθύνης της για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριάς αμέλειας.
Συγκεκριμένα, είστε υπεύθυνος/η για τη γνωστοποίηση πληροφοριών ή δεδομένων που δεν είναι ορθά, είναι ψευδή ή αφορούν τρίτους (σε περίπτωση που οι εν λόγω τρίτοι δεν έχουν παράσχει τη συναίνεσή τους), όπως και για κάθε μη νόμιμη χρήση των εν λόγω δεδομένων ή πληροφοριών.
Το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου δεν αποτελεί και δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παροχή συμβουλής, άμεσης ή έμμεσης, προτροπής των χρηστών να προβούν σε οποιαδήποτε πράξη.

Πολιτική Απορρήτου

Σας συνιστούμε να διαβάσετε την Πολιτική Απορρήτου, η οποία ισχύει και στην περίπτωση πρόσβασης των χρηστών στo senariografoi.gr και χρήσης των σχετικών υπηρεσιών χωρίς την πραγματοποίηση των online υπηρεσιών που προσφέρει. Η Πολιτική Απορρήτου θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς και για ποιους σκοπούς η ΕΣΕ συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ/ΧΡΗΣΤΩΝ

H ΕΣΕ δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του ιστοχώρου senariografoi.gr και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Για το λόγο αυτό δεν συγκεντρώνονται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών παρά μόνο εάν τις παρέχουν οι ίδιοι οικειοθελώς. Δεν απαιτείται η χορήγηση στοιχείων που συνιστούν προσωπικά δεδομένα για την πλοήγηση στο senariografoi.gr ή για την πρόσβαση στο περιεχόμενό του, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου για να έχει ένας επισκέπτης/χρήστης πρόσβαση σε κάποιες υπηρεσίες, θα πρέπει να γίνει προηγουμένως μέλος του senariografoi.gr.

Ωστόσο, εφόσον ο επισκέπτης/χρήστης επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί του αλλά και γενικότερα για την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης με αυτόν, είναι πιθανόν να του ζητηθεί η γνωστοποίηση των προσωπικών του στοιχείων (όπως όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ). Τα τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό της εκτέλεσης των υπηρεσιών που παρέχονται από το senariografoi.gr.

Επίσης, οι επισκέπτες/χρήστες κατά την εγγραφή τους στις υπηρεσίες του senariografoi.gr έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να ζητούν να λαμβάνουν ενημέρωση για τις υπηρεσίες της ΕΣΕ στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους. Στην περίπτωση αυτή ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί ότι τα στοιχεία που υποβάλλει στο senariografoi.gr είναι πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα και ότι εάν τυχόν αλλάξουν θα ενημερώνει τη σχετική υπηρεσία ώστε τα στοιχεία εγγραφής να διατηρούνται πλήρη, ορθά, αληθή, ακριβή και έγκυρα. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διακοπεί η επικοινωνία για προωθητικούς λόγους αρκεί να επισκεφτεί τη φόρμα επικοινωνίας του ιστοχώρου, όπου μπορεί να δηλώσει οποτεδήποτε τη σχετική επιθυμία του.

Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους. Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα το senariografoi.gr για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενομένη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας.

Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδό τους από αυτόν στο τέλος κάθε χρήσης. Το senariografoi.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Με την εγγραφή του στο senariografoi.gr ο χρήστης συναινεί όπως τα προσωπικά του στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν από την ΕΣΕ, ως υπεύθυνης για την επεξεργασία τους μέσω αυτοματοποιημένων μέσων, είτε από την ίδια είτε μέσω οιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσει η ίδια, για τη διενέργεια της επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό της. Ωστόσο, επειδή ενδέχεται τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα να έχουν τη δυνατότητα να διαβάζουν τα μηνύματα των χρηστών που αποστέλλονται μέσω διαδικτύου, συνιστάται στους χρήστες να μην αποστέλλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πληροφορίες που επιθυμούν να παραμείνουν απόρρητες.

Oι εγγεγραμμένοι χρήστες καθώς και όσοι παρέχουν προσωπικά τους στοιχεία στο senariografoi.gr, έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να λαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν
β) τους σκοπούς επεξεργασίας και τους τυχόν αποδέκτες
γ) τη διόρθωση των στοιχείων τους που τηρούνται στο αρχείο, καθώς και το δικαίωμα να προβάλλουν οποτεδήποτε αντιρρήσεις για τα δεδομένα που τους αφορούν.
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες έχουν δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση τη διαγραφή των στοιχείων τους, ανά πάσα στιγμή στέλνοντας email στο info@senariografoi.gr.
Η με τον ανωτέρω τρόπο γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων από τους χρήστες του senariografoi.gr συνιστά αποδοχή των όρων χρήσης των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το παρόν. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συναινεί στην κατά τα ανωτέρω χρήση των προσωπικών του στοιχείων, δεν θα πρέπει να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα περιεχόμενα του senariografoi.gr που περιλαμβάνουν, ενδεικτικά και ουχί περιοριστικά, έργα, απεικονίσεις, εικόνες, διαλόγους, μουσική, ήχους, βίντεο, έγγραφα, σκίτσα, μεγέθη, λογότυπα και οποιοδήποτε άλλο υλικό δημοσιεύεται σε αυτόν σε οποιαδήποτε μορφή, όπως μενού, ιστοσελίδες, γραφικά, χρώματα, σχέδια, εργαλεία, γραμματοσειρές, σχεδιασμό ιστοσελίδας, διαγράμματα, διατάξεις, μεθόδους, διαδικασίες, λειτουργίες και λογισμικό που αποτελούν μέρος του, προστατεύονται βάσει του δικαιώματος αναπαραγωγής (copyright) και κάθε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας του ιδίου ή τρίτων, όπως ορίζονται στις αντίστοιχες άδειες. Η αναπαραγωγή, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή, του senariografoi.gr και του περιεχομένου του δεν επιτρέπεται χωρίς τη γραπτή συναίνεση της ΕΣΕ. Η ΕΣΕ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εγκρίνει ή να απαγορεύει οποιαδήποτε αναπαραγωγή (άμεση και έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει) του senariografoi.gr και του περιεχομένου του.
Αναφορικά με τη χρήση είναι επιτρεπτή μόνο η προβολή του ιστοχώρου και του περιεχομένου του.
Επίσης, επιτρέπεται η διεξαγωγή όλων των υπόλοιπων προσωρινών ενεργειών αναπαραγωγής που είναι παροδικές ή παρεμπίπτουσες και οι οποίες δεν έχουν αυτοτελή οικονομική σημασία. Επιπλέον, επιτρέπεται να πλοηγείστε στον ιστοχώρο τηρώντας τις διατάξεις που απορρέουν από τους νόμους και τους κανονισμούς.

Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, με οποιοδήποτε μέσο ή σε οποιαδήποτε μορφή, εν όλω ή εν μέρει, του senariografoi.gr και του περιεχομένου του. Για οποιαδήποτε αναπαραγωγή πρέπει να παρέχεται ενίοτε εξουσιοδότηση από την ΕΣΕ ή, εάν είναι απαραίτητο, από τους συγγραφείς των έργων που δημοσιεύονται στον ιστοχώρο. Οι εν λόγω αναπαραγωγές θα εκτελούνται για νόμιμους σκοπούς και σε συμμόρφωση με το δικαίωμα αναπαραγωγής (copyright) και τα υπόλοιπα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της ΕΣΕ ή/ και τρίτων.
Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε, με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή, το περιεχόμενο του ιστοχώρου ή οποιουδήποτε μεμονωμένου έργου που προστατεύεται από το δικαίωμα αναπαραγωγής (copyright) ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Παραδείγματος χάριν, δεν πρέπει να αλλοιώνετε ή να τροποποιείτε το περιεχόμενο του ή οποιοδήποτε έργο προστατεύεται από δικαίωμα αναπαραγωγής (copyright) και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας χωρίς τη συναίνεση της ΕΣΕ.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Η ΕΣΕ έχει υιοθετήσει μέτρα για να διασφαλίσει ότι το περιεχόμενο του senariografoi.gr είναι ακριβές και δεν περιέχει εσφαλμένες ή μη ενημερωμένες πληροφορίες.

Ωστόσο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την ακρίβεια και πληρότητα του περιεχομένου που δημοσιεύεται στον ιστοχώρο της, παρά μόνο σε σχέση με την ευθύνη της για αδικήματα εκ προθέσεως και βαριάς αμέλειας και ως άλλως προβλέπεται εκ του νόμου.

Επιπλέον δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ο ιστοχώρος θα λειτουργεί αδιάλειπτα, χωρίς διακοπές και σφάλματα λόγω της σύνδεσης με το Διαδίκτυο. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος κατά τη χρήση του ιστοχώρου, επικοινώνηστε μαζί μας στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση info@senariografoi.gr. Ένας εκπρόσωπος της ΕΣΕ θα βρίσκεται στη διάθεσή σας προκειμένου να σας βοηθήσει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, να ανακτήσετε την πρόσβαση στον ιστοχώρο.

Ταυτόχρονα, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πάροχό σας για υπηρεσίες Διαδικτύου ή να ελέγξετε εάν κάθε συσκευή για τη σύνδεση στο Διαδίκτυο και την πρόσβαση στο περιεχόμενο Ιστού είναι σωστά ενεργοποιημένη, περιλαμβανομένου του προγράμματος περιήγησης.

Παρόλο που η ΕΣΕ καταβάλλει τις καλύτερες προσπάθειες για να εξασφαλίσει ομαλή πρόσβαση στον ιστοχώρο της, η δυναμική φύση του Διαδικτύου και του περιεχομένου Ιστού ενδέχεται να μην επιτρέπει στο senariografoi.gr να λειτουργεί χωρίς παύσεις, διακοπές ή ασυνέχεια λόγω ενημέρωσής του.

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.
 
Get New Code
[Get New Code]

* Fill in the code as it appears in the image

CLUB