ENGLISH

ENGLISH

Αναζήτηση

Είσοδος

Είσοδος


Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Σημειώσεις-επισημάνσεις σχετικά με το MEDIA Programme


Για όσους καταθέτουν φάκκελο στο MEDIA για υποστήριξη ανάπτυξης: Επισημάνσεις από το Media Desk Hellas, για τη συμπλήρωση ενός άρτιου φακκέλου υποψηφιότητας. Ποια είναι η διαδρομή των αιτήσεων που υποβάλλονται; Ιδού μερικές απαντήσεις. Ακόμα, νέα για τη συμμετοχή στη MIPDOC και στη MIPTV (& MILIA) μέσω του MARKETPLACE του MEDIA.

Για την υποβολή υποψηφιότητας στο MEDIA για υποστήριξη ανάπτυξης

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: Η πορεία του φακέλου σας

Αποφασίσατε να θέσετε υποψηφιότητα για υποστήριξη από το MEDIA για την ανάπτυξη κάποιου οπτικοακουστικού σχεδίου. Επιθυμείτε να επιτύχετε και αναρωτιέστε τι συμβαίνει με το φάκκελο σας όταν αποσταλεί στις Βρυξέλλες. Ιδού μια λίστα με τα απαραίτητα στοιχεία που θα πρέπει να περιλαμβάνει ο φάκκελος της υποψηφιότητάς σας, καθώς και μια σύνοψη των στοιχείων που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση.

1. Να αποστέλλετε τους φακκέλους πλήρως συμπληρωμένους
Προσοχή: το συμφωνητικό παραχώρησης των πνευματικών δικαιωμάτων και της παραχώρησης option είναι απαραίτητο, ακόμα και αν ο παραγωγός είναι και ο συγγραφέας. Τα έγγραφα που αποδεικνύουν την παραγωγή και/ή τη διανομή ενός προηγούμενου έργου είναι επίσης απαραίτητα.

2. Να επιλέγετε σωστά το πρόγραμμα ενίσχυσης στο οποίο κάνετε αίτηση
Δηλαδή, σε συνάρτηση με την εμπειρία της εταιρείας, των οικονομικών της δυνατοτήτων και τη δυνατότητα ή όχι ταυτόχρονης ανάπτυξης πολλών σχεδίων έργου.

3. Να προτείνετε μια σωστή στρατηγική
Πρέπει να είστε σίγουροι για την αξιοπιστία της στρατηγικής της ανάπτυξης, του προϋπολογισμού και του χρονοδιαγράμματος της ανάπτυξης. Αναζητήστε διεξόδους προς το εξωτερικό για τη χρηματοδότηση της παραγωγής και για στρατηγικές διανομής και προώθησης.

4. Να έχετε ένα αξιόπιστο χρηματοδοτικό πλάνο
Να παρουσιάζετε ξεκάθαρα τις άλλες πηγές χρηματοδότησης. Να περιλαμβάνετε, στο μέτρο που είναι δυνατό, τις επιστολές ενδιαφέροντος.


ΠΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ;

Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων εγγυάται την αμεροληψία και την ισότιμη αντιμετώπιση. Στη διαδικασία εμπλέκονται η Επιτροπή, το ΒΑΤ και ανεξάρτητοι ειδικοί. Η τελική απόφαση για την επιλογή των σχεδίων έργων λαμβάνεται από μια επιτροπή αξιολόγησης, προερχόμενη από την Επιτροπή.

1. Υποβολή των φακκέλων: Να σέβεστε τις καταληκτικές ημερομηνίες

2. Έλεγχος κριτηρίων ( ΒΑΤ):
-ο αιτών είναι μια ευρωπαϊκή εταιρεία ανεξάρτητων παραγωγών
-αριθμός ετών λειτουργίας της εταιρείας
-οι αιτήσεις υποψηφιότητας να είναι σωστά συμπληρωμένες
-ο φάκελος να έχει υποβληθεί μέσα στα χρονικά περιθώρια που δίδονται
-να γίνεται σεβαστός ο αριθμός υποβαλλομένων αντιτύπων ανά προκήρυξη
-η αίτηση ανταποκρίνεται πλήρως στα έξοδα και στις δράσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη
-το σχέδιο έργου ανταποκρίνεται σε μια κατηγορία επιλέξιμων σχεδίων έργων
-η διάρκεια του έργου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στους κανόνες
-ο αιτών θα πρέπει να διατηρεί τουλάχιστον το 50% των δικαιωμάτων
-το σχέδιο έργου δε θα πρέπει να έχει λάβει ως εκείνη τη στιγμή άλλη χρηματοδότηση από το MEDIA-Ανάπτυξη στην περίπτωση ενίσχυσης του καταλόγου σχεδίων: πρέπει να είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των σχεδίων στον κατάλογο. Για το 2ο στάδιο της χρηματοδότησης του καταλόγου έργων: το 100% της υποστήριξης του 1ου σταδίου πρέπει να επενδύεται στη εξέλιξη των σχεδίων έργων, το 75% τουλάχιστον της ενίσχυσης θα πρέπει να έχει μεταβιβαστεί σε ένα συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό και ένας ελάχιστος αριθμός σχεδίων έργων που χρηματοτοδοτήθηκαν στα πλαίσια του καταλόγου σχεδίων στο 1ο στάδιο θα πρέπει να έχουν εισέλθει στη διαδικασία της παραγωγής.

3. Έλεγχος των κριτηρίων για την επιλογή (ΒΑΤ/ειδικοί):
-ο αιτών δε πρέπει να υπάγεται σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού
-ο αιτών έχει καταθέσει βεβαιωμένους λογαριασμούς
-τα βιογραφικά των μελών της υπεύθυνης εταιρείας για το σχέδιο έργου
-απόδειξη εγγραφής της εταιρείας (καταστατικά και -εξουσιοδοτημένοι υπογράφοντες)
-λίστα των βασικών ταινιών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί ή που πρόκειται
-ιστορικό των συνεργασιών μεταξύ της εταιρείας και του Media Desk
-κατάλογος ολοκληρωμένων σχεδίων έργων
-δήλωση από έναν εξουσιοδοτημένο υπογράφοντα
-ύπαρξη επαρκών και σταθερών πηγών χρηματοδότησης
-επαγγελματική ικανότητα και κατάρτιση
-επαρκή εμπειρία για την ευόδωση του σχεδίου έργου

4. Αξιολόγηση των κριτηρίων απόδοσης (ειδικοί)
Κάθε ειδικός αξιολογεί με άριστα το 10 το βαθμό ικανοποίησης του κάθε κριτηρίου: την ποιότητα και πρωτοτυπία της ιδέας, του σεναρίου και/ή της αφηγηματικής δομής, την ποιότητα της στρατηγικής ανάπτυξης, την ποιότητα της στρατηγικής της χρηματοδότησης και της δυνατότητας παραγωγής του σχεδίου έργου, τη δυνατότητα μια ευρωπαϊκής και διεθνούς εκμετάλλευσης και την ποιότητα της στρατηγικής marketing και διανομής. Οι προτάσεις κατατάσσονται αναλόγως της βαθμολογίας τους.

5. Έλεγχος των οικονομικών κριτηρίων
Η επιτροπή αξιολόγησης εξετάζει τους προϋπολογισμούς ανάπτυξης των σχεδίων έργων που είναι πιθανό να επιλεγούν: επιλέξιμα είναι τα κόστη που σχετίζονται άμεσα με την ανάπτυξη μετά την υπογραφή του συμβολαίου. Σε κάποιες περιπτώσεις η αιτούμενη ενίσχυση μπορεί να επανεξεταστεί, ιδίως όταν υπάρχουν υπερκτιμήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η Επιτροπή πραγματοποιεί έλεγχο των οικονομικών των εταιρειών, όπως και της συν-χρηματοδότησης. Εάν κρίνει ότι δεν είναι ισχυρά, προτείνει στην προεπιλεγμένη εταιρεία να καταθέσει μια τραπεζική εγγύηση, ή να μην αποδοθεί μια προχρηματοδότηση, ή κάποια μεσολαβημένη πληρωμή.

6. Τελική απόφαση (επιτροπή αξιολόγησης)
Ο κατάλογος των σχεδίων έργων κατατίθεται για ενημέρωση στην Επιτροπή MEDIA (εκπρόσωποι από τα κράτη-μέλη) προτού επιλεγούν τελικώς από την Επιτροπή.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
- όταν δε γίνονται σεβαστά τα επίσημα κριτήρια: υπογεγραμμένα όλα τα έγγραφα, αριθμός αντιτύπων, κτλ
- αν την πλειοψηφία της εταιρείας κατέχουν μη-ευρωπαίοι
- όταν απουσιάζει το έγγραφο για τη μεταφορά των δικαιωμάτων του συγγραφέα (όπως και τα δικαιώματα της διασκευής) στην εταιρεία παραγωγής που υποβάλλει την αίτηση
- απουσία οικονομικής και διαχειριστικής σταθερότητας
- απουσία εγγράφου που να αποδεικνύει την παραγωγή/διανομή ενός ή περισσοτέρων προηγούμενων έργων συμβατών με το κατατεθειμένο σχέδιο-έργου


ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ 

Η Επιτροπή, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να εκτιμήσει το ρίσκο που υπάρχει από τη στιγμή που χορηγεί την ενίσχυση, έχει επεξεργαστεί ένα εργαλείο ανάλυσης των οικονομικών στη βάση δύο κριτηρίων:

1.Εκτίμηση της οικονομικής στερεότητας
Αυτή η εκτίμηση αφορά τους παρακάτω δείκτες:
Α. Η οικονομική ανεξαρτησία επιτρέπει τον προσδιορισμό της αναλογίας των καθαρών κονδυλίων στο σύνολο του παθητικού επιτρέποντας έτσι τον υπολογισμό του βαθμού της ανεξαρτησίας του οργανισμού σε σχέση με κονδύλια τρίτων.
Οικ. ανεξαρτησία= καθαρά κεφάλαια-πάγια έξοδα /σύνολο παθητικού
Β. Το ποσοστό της απόδοσης του κεφαλαίου επιτρέπει τον υπολογισμό της αποτελεσματικότητας της με την οποία η εταιρεία διαχειρίζεται τις δυνατότητές της.
Απόδοση κεφαλαίου= διαφορά μεταξύ 2 απολογισμών/σύνολο απολογισμού

2. Εκτίμηση της δυνατότητας συν-χρηματοδότησης
Η αναλογία της δυνατότητας συγχρηματοδότησης επιτρέπει τη δυνατότητα ελέγχου στον αιτούντα να πραγματοποιήσει τη συγχρηματοδότηση που έχει αναφέρει.
Ικανότητα χρηματοδότησης = κόστος του σχεδίου για αιτούντα/διάρκεια σχεδίου αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης +ενισχύσεις στην απόσβεση
Κόστος του σχεδίου για αιτούντα = κόστος σχεδίου – κοινοτική προσφορά – συνεισφορά τρίτων, και αν αυτή η συνεισφορά είναι αμετάκλητη (επίσημη και αμεταβίβαστη) και εφόσον οι οικονομικές δυνατότητες αυτών των τρίτων έχουν κριθεί επαρκείς για τη διασφάλιση της συγχρηματοδότησης.


Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Το 2004 ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για την υποστήριξη μεμονωμένων σχεδίων έργων ή καταλόγων έργων ήταν 15.930 εκατ. ευρώ, από τα οποία 8.810 εκατ. ευρώ αποδόθηκαν για τους καταλόγους των σχεδίων έργων. Το ποσό αυτό ίσως να διαφοροποιηθεί ελαφρώς φέτος, αναλόγως του αριθμού των αιτήσεων που θα κατατεθούν (ατομικές ταινίες ή κατάλογοι έργων) και των προοπτικών τους. Για το σύνολο της προκήρυξης 86/2003, το MEDIA εξέτασε 775 προτάσεις (558 ατομικές, 217 κατάλογοι έργων) και ενέκρινε το 35.7%, δηλ. 277 προτάσεις. Για τα Νέα Ταλέντα, το 2004 ο προϋπολογισμός ήταν 770.000 ευρώ, ένα ποσό που δεν πρόκειται να διαφοροποιηθεί ιδιαίτερα για το 2005.Μειώνεται το κόστος, αυξάνονται οι παροχές
για τη συμμετοχή στη MIPDOC και στη MIPTV (& MILIA)
μέσω του MARKETPLACE του MEDIA


MIPDOC: Κάννες, 9-10 Απριλίου 2005
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 16 Φεβρουαρίου 2005
MIPTV & MILIA: Κάννες, 11-15 Απριλίου 2005
Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 3 Μαρτίου 2005


Χάρη στη νέα συμφωνία ανάμεσα στο MARKETPLACE και το Φεστιβάλ των Καννών η "ομπρέλα" του MEDIA είναι σε θέση να προσφέρει ακόμη καλύτερες τιμές σε όσους παραγωγούς και διανομείς θελήσουν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της στο πλαίσιο της MIPTV, που περιλαμβάνει και τη MILIA, προκειμένου να προωθήσουν και να πουλήσουν τα προϊόντα τους στη διεθνή οπτικοακουστική αγορά. Έτσι, αντί για 850 € που ήταν το κόστος μέχρι τώρα, οι επαγγελματίες θα δίνουν μόλις 657 €. Στην τιμή αυτή προσφέρεται διαπίστευση και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στην οργανωμένη ομπρέλα του MARKETPLACE στο Palais des Festivals. Η τιμή είναι η πλέον ανταγωνιστική από τις προσφερόμενες αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, η συμμετοχή μέσω του Early Bird είναι 760 € για αιτήσεις μέχρι 14/02/2005 και 960 € για αιτήσεις που θα κατατεθούν αργότερα. Αντίστοιχα, βελτιώνεται το κόστος της πρόσβασης στο MIPDOC: ο πρώτος απεσταλμένος μίας εταιρείας πληρώνει πλέον 610 € (αντί για τα 1.100 € που θα πλήρωνε μέσω Reed Midem) και έχει δικαίωμα να παρουσιάσει τρεις τίτλους του στον κατάλογο και στη βιβλιοθήκη, ενώ ο δεύτερος πληρώνει 500 € (αντί για 760 €). Κάθε πρόσθετος τίτλος χρεώνεται για να καταχωρηθεί, 171 € (αντί για 210 €).

Περισσότερες πληροφορίες:
The Marketplace
Τηλ: + 31 35 695 01 96, Fax: + 31 35 695 04 49
E-mail: hanny@marketplace-events.com  
Website: www.marketplace-events.com


Πηγή: Media Desk HellasΕνημέρωση: 07-02-2005